Stiftelser

Handelsklassens i Lund Stiftelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes för en tid av två år av Handelsföreningens i Lund styrelse på förslag av stiftelsens styrelse.

Ändamål: ”I första hand att lämna ekonomisk hjälp och därvid icke allenast till livets nödtorft åt behövande personer, vilka såsom egna företagare eller anställda är eller varit näringsidkare inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, ävensom åt sådana personers änkor och barn. I andra hand är stiftelsens ändamål att utdela stipendier för utbildning och fortbildning åt samma personkrets, dock utan begränsning till behövande”.

Medel från denna stiftelse används även för att finansiera större gemensamma utbildningar och utbildningsresor.

Ansökningstid: Årligen 1 april och 15 oktober.

Behövande är man om man har en taxerad förvärvsinkomst under 229.200 kr/år (2024). Gamla blanketter liksom ofullständigt eller felaktigt ifyllda ansökningar behandlas ej.

Utdelas: Juni och december.

Ansökan skickas till:
Handelsklassens i Lund Stiftelse
c/0 Handelsföreningen i Lund
Kattesund 6
222 23 Lund