Medlemsansökan

Medlemsansökan Handelsföreningen i Lund

Handelsföreningen ber dig fylla i nedanstående formulär med uppgifter om din butik och ditt företag. Uppgifterna ska användas för vårt medlemsregister och som underlag för serviceavgift.

Information om medlemsskap i Handelsföreningen

Medlemsavgift Handelsföreningen

Den nu lämnade omsättningsuppgiften kommer att ligga till grund för den serviceavgift som kommer att debiteras för nästa kalenderår. För de butiker i stadskärnan som inte lämnar årlig omsättningsuppgift påförs sedan 2008 en treprocentig höjning (avrundad uppåt till jämna hundra kr) av föregående års serviceavgift.

Minimiavgiften är 2 000 kr per kalenderår för verksamheter med omsättning i detaljhandeln under 3 Mkr, för verksamheter utanför stadskärnan samt för ”andravåningsverksamheter”. För omsättningar över 3 Mkr upp till 22,5 Mkr är avgiften 0,07% av omsättningen. För den del som överstiger 22,5 Mkr upp till 45 Mkr utgör avgiften 0,035%. Maximiavgiften är 23 700 kr (22 500 00 x 0,07% + 22 500 000 x 0,035%), avrundat uppåt till jämn hundralapp.

Om medlemskapet startar efter 30 juni reduceras serviceavgiften med 1/12 per månad.

Denna serviceavgift är liksom den påförda momsen helt avdragsgill.