Årsmöte 27 april 2020 kl. 19.00

Vårt årsmöte kommer i år att äga rum via Zoom. Instruktion om detta kommer att mailas ut i god tid till anmälda deltagare. Om det är första gången du använder Zoom behöver du ladda ner Zooms programvara. Vi öppnar mötet kl. 18.30 så att alla har möjlighet att få tekniken att fungera samt prickas av i röstlängd.

Vänligen observera att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i årsmötet.

Delar av sittande styrelse, representant för valberedningen samt valberedningens förslag till ny styrelse, kommer att finnas på plats i Magle konserthus på Magle Stora Kyrkogata 4.

Handelsföreningens Styrelse

Dagordning

vid ordinarie årsmöte med Handelsföreningen i Lund den 27 april 2020 kl. 19.00 Magle Stora Kyrkogata 4, Lund.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra dagens protokoll
4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet tillika rösträknare
5. Godkännande av kallelsen samt dagordning
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning
10. Valberedningens förslag till val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande, val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Styrelsens förslag till val av hedersledamot
16. Mötet avslutas

Valberedning

Annika Karp, Karp couture (sammankallande) telefon 070-7133537
Daniel Remheden, Love Coffee
Henrik Andersson, BA foto
Linda Hall, Bloom