Medlemsansökan

Medlemsansökan till Handelsföreningen i Lund

Handelsföreningen ber dig fylla i nedanstående formulär med uppgifter och din butik och ditt företag. Uppgifterna ska användas för vårt medlemsregister och som underlag för serviceavgift.Den nu lämnade omsättningsuppgiften kommer att ligga till grund för den serviceavgift som kommer att debiteras för nästa kalenderår. För de butiker i stadskärnan som inte lämnar årlig omsättningsuppgift påförs sedan 2008 en treprocentig höjning (avrundad uppåt till jämna hundralapp) av föregående års serviceavgift.

Minimiavgiften är 2 000 kr per kalenderår för verksamheter med omsättning i detaljhandeln under 3 Mkr, för verksamheter utanför stadskärnan samt för “andravåningsverksamheter”. För omsättningar över 3 Mkr upp till 22,5 Mkr är avgiften 0,07% av omsättningen. För den del som överstiger 22,5 Mkr upp till 45 Mkr utgör avgiften 0,035%. Maximiavgiften är 23 700 kr (22 500 00 x 0,07% + 22 500 000 x 0,035%), avrundat uppåt till jämn hundralapp.

Om medlemskapet startar efter 30 juni reduceras serviceavgiften med 1/12 per månad.

Denna serviceavgift är liksom den påförda momsen helt avdragsgill.