Årsmöte 27 april 2020 kl. 19.00

Varmt välkomna till årsmötet som vi håller i Magle konserthus på Magle Stora Kyrkogata 4. Vi hoppas på en riktigt trevlig kväll med mat och dryck av olika slag. Vi kommer även att dela ut pris till Årets anställd, och bjuda på en hemlig aktivitet.

Som vanligt börjar vi kvällen med årsmötet. Anmäl att du vill delta genom detta formulär.

Vänligen observera att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i årsmötet. Vi vill också betona att alla medarbetare i alla medlemsföretag är varmt välkomna.

Handelsföreningens Styrelse

Valberedning

Om du vill engagera dig, eller om du vill föreslå någon till uppdrag i Handelsföreningen kontaktar du valberedningen som består av:

Annika Karp, Karp couture (sammankallande) telefon 070-7133537
Daniel Remheden, Love Coffee
Henrik Andersson, BA foto
Linda Hall, Bloom

Årets anställd

Har du en anställd som är värd att uppmärksammas, som är engagerad, nytänkande, serviceinriktad och har en särskild känsla för Lund? Maila Handelsföreningen senast 24 mars!

Årets anställd belönas med ett stipendium om 5000 kr.

Dagordning

vid ordinarie årsmöte med Handelsföreningen i Lund den 27 april 2020 kl. 19.00 Magle Stora Kyrkogata 4, Lund.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra dagens protokoll
4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet tillika rösträknare
5. Godkännande av kallelsen samt dagordning
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning
10. Valberedningens förslag till val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande, val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Styrelsens förslag till val av hedersledamot
16. Mötet avslutas